.

Reklamacijski postopek je sestavni del Splošnih pogojev prodajalca Minarik - MITEH s.p. s sedežem na naslovu Hrvatinova ulica 14, Ankaran, 6280, IČO: xxxxxxxx, vpisani v trgovski register okrožnega sodišča Koper. MITEH (v nadaljnjem besedilu: prodajalec) in opisuje prodajalčevo odgovornost za pomanjkljivosti, garancije, pogoje in način zahtevka za blago, ki ga je kupec - potrošnik od prodajalca pridobil v obliki elektronskega poslovanja, vključno s podatki o tem, kje se lahko uveljavlja zahtevek, in o izvedbi garancijskih popravil. 

Kupec se je dolžan pred naročilom blaga pravilno seznaniti s postopkom reklamacije. Prodajalec je izpolnil svojo obveznost, da kupca pravilno obvesti pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, tako da ta postopek reklamacije postavi na ustrezno podstrani prodajalca za e-trgovino, kupec pa je imel možnost, da naročilo prebere pred pošiljanjem naročila. Kupec hkrati priznava, da je dolžan prodajalcu zagotoviti pomoč, potrebno za obravnavo zahtevka.

Če pride do napake v kupljenem blagu, za katerega je odgovoren prodajalec, dobavitelj ali proizvajalec in ga pokriva garancija, ima potrošnik pravico zahtevati napako zaradi nasprotja s kupoprodajno pogodbo. Za pravilno oceno trditve je potrebno, da je bilo blago čisto, popolno in v skladu s higienskimi predpisi ali splošnimi higienskimi načeli. Prodajalec ima pravico zavrniti sprejem blaga, ki ni v skladu z zgornjimi načeli.

Naročnik je dolžan nuditi pomoč pri obravnavi reklamacije, zlasti z navedbo svojega imena, priimka, naslova za dostavo, elektronskega naslova, telefonske številke, datuma reklamacije, opisa napake blaga in zahtevanega načina obravnave reklamacije v okviru tega pritožbenega postopka.

Pravila za kupcov

Kupec je pri uporabi blaga dolžan poleg splošno znanih pravil upoštevati tudi pogoje, določene za uporabo blaga v garancijskem listu ali v navodilih za uporabo.

Kosovnih izdelkov (npr. velike tehniške naprave, gospodinjski aparati) ni mogoče vrniti v fizične prodajalne, za njihovo vračilo pa je treba uporabiti prevozne storitve (glejte Splošne pogoje, ki jih najdete na spletu www.miteh.si). Za več informacij o obveznosti vračila blaga nas pokličite na xxxxxxx ali na elektronski naslov: reklamacija@miteh.si. 

Pritožbe so možne le, če kupec predloži dokazilo o nakupu - račun.Prodajalec je odgovoren za napake na blagu, ko jih je kupec prevzel, in za napake blaga, ki se pojavijo po prevzemu blaga v garancijskem roku.

Prodajalec ne odgovarja za pomanjkljivosti blaga, če:

  • kupec je sam povzročil napako na blagu;
  • kupec je vedel za napako blaga oz. je bil izrecno in jasno opozorjen na pomanjkljivost in če je bila pomanjkljivost odobrena popust na ceno blaga;
  • poškodovani zaščitni pečati na blagu;
  • napake nastanejo zaradi nepooblaščenega posredovanja osebe v blagu ali njegovih sestavnih delih;
  • če se blago uveljavlja po poteku garancijske dobe ali drugem roku, v katerem bo blago ohranilo svoje posebne značilnosti
  • življenjska doba izdelka morda ne sovpada z garancijsko dobo.

Reševanje pritožb ne sme trajati dlje kot 30 dni. Po določitvi načina obravnave reklamacije bo prodajalec reklamacijo obravnaval takoj, v utemeljenih primerih pa lahko pritožbo reši pozneje. Po izteku roka za poravnavo reklamacije ima potrošnik pravico do odstopa od pogodbe ali pravice do zamenjave izdelka na nov izdelek.

Garancijsko obdobje je 24 mesecev. Za vse tehnične izdelke zagotavljamo 36-mesečno garancijo z logotipom »3-letna garancija«. Za več informacij o podaljšani garanciji glejte "Navodila za uporabo in garancijo", ki so priložena izdelku.

Prodajalec je na željo kupca dolžan predložiti garancijo v pisni obliki (garancijsko pismo). Če narava blaga dovoljuje, zadostuje, da z zakonom izdate dokazilo o nakupu (račun), ki vsebuje vse potrebne podatke za uporabo garancije (zlasti ime blaga, ceno, količino, številko naročila in številko izdelka).

Garancijski rok začne teči od trenutka, ko stranka prejme blago.

Pravice, ki izhajajo iz odgovornosti za napake blaga, za katere velja garancijski rok, potečejo, če niso bile uveljavljene v garancijskem roku. Pravice odgovornosti za napake na blagu, ki hitro poginejo, se uveljavijo najpozneje naslednji dan po nakupu; v nasprotnem primeru pravice potečejo. Obdobje od uveljavljanja pravice od odgovornosti za napake do trenutka, ko je bil kupec dolžan stvar prevzeti po popravilu, ni vključeno v garancijsko dobo. Prodajalec je kupcu dolžan potrditi, kdaj je bila pravica izvršena, ter o ravnanju z zahtevkom in njegovem trajanju.

Če se blago zamenja, začne garancijski rok teči od trenutka prejema novega blaga. Enako velja, če se zamenja del, za katerega je zagotovljena garancija.

Trajanje pritožbe se izračuna od dneva, ki sledi pritožbi, do dneva, ko je pritožba poravnana.

zahtevana napaka ni dokazana ali se dokaže, da ne gre za garancijsko napako, bo zahtevek zavrnjen. Če je napaka garancija in kupec pristane na plačano popravilo, bo blago popravljeno po ceni po veljavnem veljavnem ceniku.

Prodajalec je dolžan obravnavati reklamacijo in končati zahtevek na en od naslednjih načinov:

a) z izročitvijo popravljenega blaga,
b) izmenjava blaga;
c) vračilo kupnine blaga,
d) plačilo razumnega popusta na ceno blaga,
e) pisni poziv za sprejem izvedbe, ki ga določi prodajalec;
f) z utemeljeno zavrnitvijo zahtevka za blago.

Prodajalec je dolžan pisno listino o načinu določanja obravnave reklamacije izdati v roku 30 dni od dneva reklamacije osebno, preko poštne ali kurirske ali dostavne službe. Prodajalec bo kupca o izidu reklamacije obvestil takoj po pritožbenem postopku po telefonu ali elektronski pošti. dokazilo o obravnavanju pritožb, poslano po elektronski pošti.

V primeru blaga, vrnjenega zaradi pomanjkljivosti, ima kupec pravico, da kupcu pošlje vračilo pristojbine za dostavo distribucijskemu partnerju, ki mu bo vrnjen na navedeni bančni račun, potem ko prodajalcu predloži dokazilo o plačilu po elektronski pošti ali po pošti. Pristojbina bo kupcu vrnjena na bančni račun v roku 14 dni od dneva prejema prodajalca dokazila o plačilu.

KONČNE DOLOČBE

Ta Pravila za pritožbe začnejo veljati in začnejo veljati 4.5.2017

Kupec s pošiljanjem naročila potrdi, da je seznanjen s Splošnimi pogoji, ki so sestavni del pritožbenega postopka in da se z njimi strinja, in sicer v besedilu, ki velja in velja od dneva oddaje naročila.

Prodajalec si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila spremeni ta pritožbeni postopek. Spremembe ne smejo kršiti ali omejiti kupčevih pravic, ki izhajajo iz naročil za dostavo, ki jih je pred